goo
Pharmanology Pharmanology

Algemene voorwaarden

1. Definities

  FARMA vzw: de organisator, de inrichter van de beurs Pharmanology, met maatschappelijke zetel te B-2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187, met als doel: "Het ondernemen van alle activiteiten van dienstverlening en van het bevorderen van het beroep van apotheker ten behoeve van de leden apothekersberoepsverenigingen en hun leden-apothekers hierin onder meer begrepen het uitgeven van publicaties, het organiseren van projecten in het kader van de farmaceutische sector en het organiseren van vakbeurzen in de farmaceutische sector. FARMA vzw wordt geleid door zijn bestuur. De organisatie van de beurs en de bestuursbesluiten van ‘FARMA vzw’ worden uitgevoerd door de directie.

  EXPOSANT: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zijn wil heeft geuit om deel te nemen aan de beurs Pharmanology (Farmabeurs), door zijn inschrijvingsformulier tot deelname aan beurs aan FARMA vzw over te maken. Dit zijn fabrikanten, producenten, toeleveringsbedrijven, distributiefirma’s, ..... en hun algemene vertegenwoordigers.

  PHARMANOLOGY: de “BEURS” met als doel:

  • het in direct contact brengen van enerzijds fabrikanten, producenten, toeleveringsbedrijven, distributiefirma’s, ..... , hun algemene vertegenwoordigers, hierna aangeduid als 'exposant' en de bezoekers anderzijds.
  • het stimuleren van de exposanten door een doeltreffende contactomgeving met de markt ter beschikking te stellen om aan de bezoekers een uitgebreide informatiemogelijkheid te bieden.

  De exposant erkent uitdrukkelijk dat FARMA vzw op om het even welk ogenblik aanbevelingen kan geven met betrekking tot de organisatie van de beurs, meer bepaald met betrekking tot prijskortingen die de exposant toestaat of van plan is toe te staan aan de bezoekers tijdens de duur van de beurs.

  2. Toepassingsgebied van dit ‘Reglement en algemene voorwaarden met betrekking tot de beurs

   • Onderhavig huidig ‘Reglement en algemene voorwaarden met betrekking tot de beurs beheerst alle contractuele verplichtingen tussen FARMA vzw en de exposant met betrekking tot het indienen van het 'inschrijvingsformulier' door de exposant, haar behandeling door FARMA vzw en de deelname aan de beurs door de exposant.
   • Iedere afwijking aan dit ‘Reglement en algemene voorwaarden met betrekking tot de beurs moet uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen worden met de directie van FARMA vzw.
   • De exposant verklaart uitdrukkelijk, door het overmaken aan FARMA vzw van zijn ingevuld en ondertekend 'inschrijvingsformulier', dat iedere contractuele relatie ontstaan tussen hem en FARMA vzw in verband met de beurs beheerd zal worden door dit ‘Reglement en algemene voorwaarden met betrekking tot de beurs PHARMANOLOGY.

   3. DEELNAME

   De deelname aan de beurs wordt beperkt tot de firma's die farmaceutische of parafarmaceutische producten vervaardigen, invoeren of verdelen, apotheken inrichten en uitrustingsgoederen verkopen, alsook firma’s die op één of andere manier de apothekers ondersteunen of begeleiden in de uitoefening van hun beroep. Iedere aanvraag tot deelname moet geschieden via het officiële 'inschrijvingsformulier'.

   Dit ‘inschrijvingsformulier’ moet door de exposant onder zijn originele vorm digitaal en volledig ingevuld teruggestuurd worden via de weblink. Geen enkel ander document zal in aanmerking worden genomen. Het ‘reglement’ kan gedownload worden via Internet op www.pharmanology.be of aangevraagd via info@pharmanology.be.

   De deelnemingen of inschrijvingen zijn persoonlijk en kunnen helemaal niet, geheel of gedeeltelijk, worden overgedragen.

   Alle aanvragen tot deelname die uitgaan van de verschillende exposanten zullen onderworpen worden aan een voorlopige selectie door FARMA vzw die zal uitgevoerd worden op basis van de volgende criteria:

   • De beschikbaarheid van expositieruimten.
   • De kwaliteit en de herkenning van de producten en diensten voorgesteld op de beurs.
   • De activiteit van de exposant moet verband houden met het doel van de beurs. De directie van de FARMA vzw behoudt zich het recht voor inschrijvingen of tentoongestelde waren te weigeren, indien deze niet voldoen aan de voorwaarde tot deelneming of wanneer de diensten of de tentoongestelde waren niet voorkomen in het repertorium afgedrukt in de lijst van werkingsdomeinen op het inschrijvingsformulier.
   • Het streven naar interactiviteit tussen de bezoeker en de exposant.

   Deze criteria zullen door FARMA vzw toegepast worden in de volgorde zoals hierboven aangegeven.

   Het bestuur en de directie van de FARMA vzw kunnen na dit onderzoek eventueel de deelname weigeren zonder motivatie.

   De firma die een wetenschappelijke bijeenkomst op de beurs wenst te organiseren, zal zelf een visum aanvragen.

   4. huurprijs

    De facturen zijn netto en zonder korting betaalbaar aan FARMA vzw. De betalingen moeten voldaan worden in euro en door middel van overschrijving op de bankrekening(en) vermeld op de factuur.

    De huurprijs dient voor 50% betaald te worden bij de bevestiging van de stand (binnen de 30 dagen na de ontvangst van de factuur) en het saldo 100 dagen vóór de opening van de beurs.

    Vanaf 30 dagen vóór de opening van de beurs mag de organisatie over de standplaatsen, waarvan de volledige betaling niet is geschied, beschikken.

    Bij annulatie van een inschrijving, voor gelijk welke reden, geldt de volgende regeling:

    • Bij annulatie na de toekenning van een standplaats wordt 25% van de totaalfactuur in rekening gebracht.
    • Bij annulatie tot 100 dagen vóór de aanvang van de beurs blijft het volledige voorschot van 50% van de huurprijs verschuldigd.
    • Bij annulatie binnen de periode van 100 dagen vóór de aanvang van de beurs  blijft de volledige standhuur verschuldigd, eventueel vermeerderd met de kosten voor aankleden van de lege standruimte en de vergoedingen voor reeds gepresteerde diensten, zelfs al zijn ze nog niet in rekening gebracht. Daartegenover kan geen enkele schadeloosstelling aangerekend worden aan de directie van FARMA vzw.

    Bij niet-betaling zal een nalatigheidintrest van 10% zonder ingebrekestelling van rechtswege worden aangerekend, 15 dagen na datum van factuur. Indien de schuldenaar nalaat binnen de 15 dagen na aanmaning per aangetekend schrijven, het verschuldigde bedrag te betalen, zal dit van rechtswege verhoogd worden met 20% buiten de eventuele gerechtskosten en intresten.

    De vermelde huurprijzen der standplaatsen en diensten kunnen worden verhoogd wanneer zich een prijsverhoging zou opdringen, voortvloeiende uit nieuwe voorwaarden. Indien deze aanpassing echter een prijsverhoging van meer dan 15% zou inhouden, kunnen de exposanten hun deelneming opzeggen per aangetekend schrijven, binnen de 14 dagen na mededeling van de aangepaste prijzen.

    1. plan en toekenning der standplaatsen

    De definitieve toekenning van de standplaats gebeurt door het bestuur en de directie van FARMA vzw. In het algemeen belang van beurs PHARMANOLOGY kan zowel de ligging als de grootte van de standplaats door het bestuur en de directie van FARMA vzw te allen tijde worden aangepast.

    De directie van FARMA vzw behoudt zich het recht om een toegekende standplaats te verplaatsen, de vorm van de standplaats te wijzigen, of nog een exposant of een groep van exposanten over te plaatsen naar een andere standplaats, indien algemene organisatieredenen dit vereisen. Het uitoefenen van dergelijk recht geeft in geen geval aanleiding tot enige vergoeding ten voordele van de exposant. Iedere beslissing uitgaande van de eigenaar of de uitbater van het gebouw, die van aard is de standplaats te wijzigen of haar vorm of uitzicht te veranderen, kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van FARMA vzw.

    Indien daags voor de opening om 10.00 uur de standplaats niet daadwerkelijk bezet wordt door de exposant met de producten waarvoor de toelating werd gevraagd, kunnen deze standplaatsen toegewezen worden aan een andere firma, zonder dat de betrokken exposant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden noch zich onttrekken aan de gecontracteerde financiële verplichtingen.

    6. standbouw

     De gehuurde oppervlakte dient volledig te worden benomen. De wanden van de stand dienen minstens 2,50m hoog te zijn en de volledige oppervlakte, gemeenschappelijk met de naburige stand(en) te bedekken. Noch de scheidingswanden, noch de gevels, noch decoratieve of publicitaire elementen mogen deze hoogte overschrijden. Boven de stand neemt de maximumhoogte volgens een hoek van 45° toe tot 5,60m maximum.

     Indien de bouw van de stand niet overeenstemt met de bepalingen van onderhavig artikel dient een speciale toelating te worden gevraagd aan de directie van FARMA vzw tenminste twee maanden vóór de beurs.

     Indien de standbouw niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, behoudt de directie van FARMA vzw het recht om een standaardmodule te laten opbouwen op kosten van de exposant.

     De exposanten worden verzocht de ligging en de juistheid van de afmetingen der standplaatsen na te gaan alvorens hun standbouw aan te vangen. Let hier vooral op de mogelijkheid van ophanging aan het plafond.

     De directie van FARMA vzw kan helemaal niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleine verschillen die er zouden kunnen bestaan tussen de aangeduide afmetingen en de werkelijke afmetingen der standplaats.

     Het is verboden warm- en/of lauw waterbekkens te installeren.

     De ophangingen aan het plafond van de beurshal dienen vooraf te worden aangevraagd met behulp van het online exposantenplatform.

     7. onderverhuring

      Onderverhuring of afstand van een standplaats, geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm ook, zelfs te kosteloze titel, wordt de exposanten uitdrukkelijk verboden.

      Indien een of verscheidene firma's een gemeenschappelijke stand wensen te bezetten, zal elke firma dit vóór de vastgestelde datum voor de verdeling der standplaatsen (zie inschrijvingsformulier) aan de directie van FARMA vzw schriftelijk mededelen.

      Wanneer een exposant op zijn standplaats samenwerkt met een andere firma en wenst dat deze firma afzonderlijk vermeld wordt in de exposantenlijst en geïndividualiseerde naambadges ontvangt, moet dit schriftelijk worden aangevraagd vóór de verdeling der standplaatsen. Voor deze diensten wordt een forfaitaire kostprijs van € 300 aangerekend.

      1. opbouw der standen

      Zware transportmiddelen worden binnen de beurshallen niet toegelaten. Tijdens de opbouw is er een beperkte toegangscontrole voorzien. De exposant dient zelf in de bewaking van zijn materiaal te voorzien.

      Tijdens opbouw en afbraak is het verboden materialen in de gangen te laten staan, een vrije doorgang moet verzekerd blijven. Onder geen enkel voorwendsel mogen lege verpakkingen in de stand of in de hal opgeslagen worden. Zij dienen verplichtend door de exposant opgeruimd te worden. Wanneer de opruiming niet onmiddellijk plaatsvindt, behoudt de FARMA vzw het recht om dit te laten doen op kosten van de exposant.

      Het is absoluut verboden vloeren, wanden, tapijten en standen te beschadigen door gebruik van nagels, spelden, nietjes, stickers, kleefbanden, verf, viltstiften, enz... Zo ja, wordt achteraf door Farma vzw een kostennota aangeboden ter vergoeding van de schade die Brussels Expo aan Farma vzw heeft aangerekend.

      Het is verboden te schilderen of affiches op te hangen of aan te plakken op de interne of externe scheidingswanden van de lokalen, op de zuilen, de balustrades, enz .... van het gebouw.

      De aansluiting op nutsleidingen kan enkel gerealiseerd worden door de door de directie van FARMA vzw aangestelde specialisten. Iedere aansluiting aan de installatie van de waterdistributie alsook aan de relevante toestellen/apparaten moeten beantwoorden aan de van kracht zijnde voorschriften.

      Teneinde de algemene versiering een aangepast karakter te laten behouden zal de exposant een behoorlijke en nette stand met een minimum van versiering dienen in te richten. Iedere stand dient te worden verlicht. Indien dit niet het geval is zal de directie het recht hebben de stand bij te werken op kosten van de in gebreke blijvende exposant. De publiciteitsemblemen dienen normaal zo opgesteld dat ze boven de boord van de afsluiting niet uitsteken.

      In geval de exposant van deze regel wil afwijken (vooral voor emblemen die opgehangen worden) moet vooraf een vergunning aan de directie van FARMA vzw aangevraagd worden. Alle nuttige gegevens zullen samen met de aanvraag ingediend worden: afmetingen, uitzicht, plaats van bevestiging, enz...

      In ieder geval dienen de wandelgangen drie uur voor de opening van de beurs door de exposanten volledig ontruimd te zijn. Het is verboden afval in de wandelgangen te deponeren.

      De exposant dient voor de aanvang van de standenbouw de staat van de beursvloer te controleren: bij eventuele beschadiging zal een proces-verbaal opgemaakt worden.

      De standenbouwers zullen in ieder geval de beursvloer na afbouw in een onberispelijke staat achterlaten. Verfvlekken, kleefbandresten en andere beschadigingen zullen na de beurs door de directie FARMA vzw worden geconstateerd en aan de exposanten medegedeeld. De exposanten zijn ertoe gehouden de eventuele kosten voor de reiniging van de beursvloer te betalen.

      9. veiligheidsmaatregelen

       De exposanten zijn verplicht de elektrische stroomaansluiting op hun stand te laten gebeuren door de bevoegde diensten volgens de modaliteiten van het “Veiligheidsreglement”. De elektrische installaties die niet voldoen aan het “Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (A.R.A.B.)” en het “Veiligheidsreglement” zullen van elektriciteit afgesloten worden. Alle installaties worden gekeurd.

       Alle herstellingen aan de gehuurde elektrische installaties zullen aangerekend worden. De exposanten zullen het juiste vermogen aanvragen, rekening houdende met toestellen die niet onmiddellijk zichtbaar zijn (bijv. koelkast, koffiezet, enz...). Onverminderd de voorschriften van het “Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.)” en de speciale bepalingen opgelegd door de bevoegde Brandweerdienst uit hoofde van het bijzondere ontwerp of bestemming van de stand of het salon, dienen deze betreffende constructie en versiering te voldoen aan de NBN S21-203 norm “Brandbeveiliging in het gebouw”.

       De inrichting van de stand mag niet verwezenlijkt worden in licht ontvlambare materialen die giftige gassen ontwikkelen onder invloed van de hitte. De versiering dient te worden uitgevoerd in moeilijk ontvlambare materialen (klasse A2). Een certificaat van het onbrandbaar maken van deze materialen moet op ieder ogenblik kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Brandweerdienst of aan het officieel erkende controleorganisme dat belast is met het controleren van de installaties. Al het vlottende decoratiemateriaal dient verwijderd van elke warmtebron zoals spots, om het even welke verlichting, verlichte uithangborden, toestellen in werking, enz...

       Het tentoonstellen op de stands van ontplofbare stoffen (bvb heliumballonen) en het opstapelen van brandbare producten is formeel verboden. Onder brandbare producten dient men te verstaan: brandbare vloeistoffen en vaste stoffen of in gasvorm die zeer ontvlambaar zijn of die in contact met het water brandbare gassen verspreiden of er hevig op reageren. Op de stands mag er zich geen enkele gastank bevinden. FARMA vzw behoudt zich het recht voor om dergelijke producten op kosten van de exposant te verwijderen.

       10. verzekeringen

        De exposanten zijn verantwoordelijk voor hun standen en hun tentoongestelde voorwerpen in geval van diefstal of schade evenals voor schade eventueel toegebracht aan de gebouwen of het materiaal van de expo hall.

        De exposanten zijn eveneens verplicht toe te treden tot de polis, verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid van de exposanten, welke werd afgesloten door FARMA vzw. Noch Brussels Expo noch FARMA vzw treden op als medeverzekeraars.

        De exposanten zijn verplicht hun eigen personeel te verzekeren voor arbeidsongevallen.

        De exposant kan, indien hij dit wenst, zijn producten en goederen verzekeren door een polis van het type “Alle risico’s tentoonstellingen”. Deze verzekering dekt, overdag en ‘s nachts tijdens de duur van de beurs, de diefstal en de waardevermindering van de voorwerpen die de exposant toebehoren en dit volgens de bepalingen van het verzekeringscontract.

        Los van het onderschrijven van de polis van het type “Alle risico’s tentoonstellingen”, verzaakt de exposant, in geval van diefstal, ongeval of schade, aan alle verhaal tegen FARMA vzw; de eigenaars, de uitbaters, de bezetters van het gebouw; de deelnemende exposanten aan de beurs PHARMANOLOGY; de directeur FARMA vzw; de verantwoordelijken, de leden en de bestuurders van FARMA vzw of aangestelden of plaatsvervangers van al deze entiteiten of organismen.

        11. verantwoordelijkheden

         De inrichters, FARMA vzw, voor de beurs PHARMANOLOGY zijn ontslagen van alle verantwoordelijkheid vooral deze bedoeld onder artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

         De exposanten zien af van alle verhaal tegenover Expo evenals op zijn beambten, aangestelden of woordvoerders voor om het even welk motief, alsook op de stad Brussel, eigenares van de gebouwen, en tegenover FARMA vzw, het bestuur en de directie van de FARMA vzw en de beroepsverenigingen – als leden van FARMA vzw - en tegenover andere huurders of bezoekers van het gebouw voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding, voortvloeiende uit gedeeltelijke of gehele stroomonderbrekingen, of onderbreking van de centrale verwarming of voortvloeiende uit een explosie of waterschade en ook voor gelijk welk verlies en/of waardevermindering van en/of aan zaken die aan hem of aan derden toebehoren en van en/of aan goederen en tentoonstellingsmateriaal die zich in het gebouw bevinden.

         12. inrichting van de stand

          De presentatie en het uitzicht van de stand dient ethisch en waardig te zijn aan de filosofie van de firma en het apothekersberoep. De inrichting dient te beantwoorden aan de algemene doelstellingen van FARMA vzw. PHARMANOLOGY is in de eerste instantie een informatieve beurs, maar ontmoedigen zuiver commerciële acties niet.

          Een extra aandachtspunt voor standhouders die producten etaleren; bijvoorbeeld bedrijven die apotheekinrichting aanbieden. Indien u producten etaleert van bedrijven die niet aanwezig zijn op de beursvloer, dan dient u dit uitdrukkelijk te laten weten aan het Farma secretariaat. Het secretariaat zal hiervoor toelating geven. FARMA vzw biedt ondersteuning aan bij bemiddeling van andere standhouders om producten te bekomen om te etaleren.

          13. aanwezigheid op stand

           De exposanten zijn verplicht, en in hun belang, op hun stand tijdens de openingsuren van de beurs, een bekwame vertegenwoordiger te hebben die tevens gemachtigd is verantwoordelijkheid te nemen. De stand mag slechts gehouden en/of bemand worden door het personeel van de exposant zelf. Na het sluitingsuur dient de stand te worden verlaten. De directie is gerechtigd om 30 minuten na het sluitingsuur de stroomvoorziening voor onbepaalde tijd te onderbreken.

           14. publiciteit

            1° Het is de exposant verboden elke luidruchtige of andere demonstratie te houden om de klant te lokken, op welke wijze ook, en eender welke reclame te voeren die de exposanten in de nabijgelegen standplaatsen zou kunnen storen of waarvan FARMA vzw oordeelt dat ze in strijd is met de goede naam en faam van PHARMANOLOGY en van het apothekersberoep.

            Het is de exposant formeel verboden audiovisueel materiaal te gebruiken op die wijze dat de verspreide of vertoonde boodschappen ontvangen of gehoord kunnen worden in één of meerdere naburige standen.

            2° Het is de exposant verboden schilderwerken of publicitaire slagzinnen enz. aan te brengen op de binnen- én/of buitenmuren van het gebouw. Het is eveneens verboden fotografisch materiaal of drukwerken van politieke aard te exposeren of te afficheren alsook andere documenten waarvan FARMA vzw meent dat zij van aard zijn de reputatie of het succes van de beurs te schaden.

            3° Het is de exposant verboden voorwerpen buiten de omtrek van de gehuurde standplaats te plaatsen, vooruitspringende voorwerpen op/aan de buitenzijde van de standplaats te plaatsen, evenals vlugschriften, prospectussen en stalen buiten de stand uit te delen.

            Het uitdelen en verdelen van drukwerk, zakken, strooibriefjes, pamfletten of ander materiaal aan de inkom van de beurs (binnen of buiten de hal) of binnen het terrein van Expo, is verboden.

            Het is verboden storende of andere vertoningen op te voeren, op welke manier ook, of enige publiciteit te voeren van aard de naburige exposanten of bezoekers te hinderen.

            Het is de exposant toegestaan om in de wandelgang voor de eigen standplaats informatief materiaal uit te delen.

            4° Het is de exposant verboden het ethische karakter en de waardigheid van PHARMANOLOGY te verstoren. Het is onder meer niet toegestaan (niet limitatieve lijst): het massaal aanbieden van voedingswaren (ijs, snoep, etc...), het uitdelen van ballonnen of andere attributen (al of niet als verkoopspromotiemateriaal), het uitstallen en uitdelen van levende dieren en het circuleren van onder meer verklede personen of robotten in verdere gangen van  hun eigen stand verwijderd met de bedoeling de aandacht op de eigen verdergelegen standplaats te vestigen, ..... .

            De exposant erkent uitdrukkelijk dat FARMA vzw op om het even welk ogenblik aanbevelingen kan geven met betrekking tot de organisatie van de beurs meer bepaald met betrekking tot prijskortingen die de exposant toestaat of van plan is toe te staan aan de bezoekers tijdens de duur van de beurs.

            5° Het organiseren van wedstrijden wordt enkel toegelaten indien deze een zuiver informatief karakter hebben en de prijzen van een geringe waarde zijn (code A.V.G.I.- Pharma.be). Elke wedstrijd die er niet toe strekt om de parate kennis van de apotheker te verhogen is verboden.

            6° Voor de projectie van films (ook educatieve en informatieve) op de stands kan toelating worden verleend mits rekening te houden met bepaalde veiligheidsvoorschriften. De aanvragen moeten tijdig aan de directie van FARMA vzw en aan Expo worden voorgelegd.

            7° PHARMANOLOGY is geen jobbeurs. De organisatie zal strikt toekijken dat exposanten zich moeten onthouden van actieve en openbare persooneelsrecrutering, promotie van arbeidsvoorwaarden en of actief en in het openbaar afsluiten van arbeidscontracten. FARMA vzw wil een neutrale positie in nemen voor alle apothekers en apotheken.

            15. verkoop en catering

             De verkoop van mede te nemen artikelen is uitdrukkelijk verboden.

             De verkoop van drank en eetwaren of het aanbieden van warme eetwaren of koude schotels is verboden.

             De exposanten zullen bij de inrichting van de standplaats de oppervlakte die eventueel gebruikt wordt voor de inrichting van een bar ondergeschikt maken aan de oppervlakte besteed aan de presentatie van goederen; eventuele bars en zitplaatsen voor consumptie zullen niet meer dan 10% van de standoppervlakte innemen. Het aanbieden van dranken met een alcoholgehalte boven de 12° is verboden.

             16. bewaking

              FARMA vzw zorgt voor een gewone bewakingsdienst enkel belast met het algemene toezicht.

              Gedurende en na de openingsuren van de tentoonstelling en de uren van opbouw en afbraak moet de exposant zelf de bewaking van zijn materiaal voorzien. Voor de bewaking buiten de openingsuren mag de exposant geen eigen personeel binnen de omheining houden.

              De exposant, die zich benadeeld voelt door andere exposanten of derden, kan enkel tegen deze verhaal uitoefenen en daarvoor geenszins FARMA vzw aansprakelijk stellen.

              17. ontruiming der standen

               De exposant moet de standplaats volledig ontruimen voor maandag volgend op de sluitingsdag van beurs te 12 uur. Het is de exposanten verboden tentoongestelde artikelen weg te nemen vóór de einddatum of het sluitingsuur van de manifestatie.

               Tijdens de periode van opbouw, opening en afbraak van de beurs kan FARMA vzw niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging of de verdwijning van decoratiemateriaal, artikelen of producten.

               Alle verpakkingsmateriaal en ander afval dienen van de standplaats verwijderd te worden. Indien na afsluiten van de afbraaktermijn zou blijken dat nog goederen toebehorende aan een exposant in de hallen zouden achtergebleven zijn, zullen zij verwijderd worden op kosten en risico van de eigenaar. Het terug bekomen der in bewaring gehouden producten en materialen is ondergeschikt aan het terugbetalen der gemaakte onkosten. Alle materialen niet weggehaald 2 dagen na de sluiting van de manifestatie, worden eigendom van FARMA vzw

               18.   Interactieve standen en hall of PH’ame

               Indien er meer dan 10 kandidaten zijn voor een interactieve stand geniet de stand met het grootste oppervlakte de voorkeur. Toekenning der actieve standen gebeurt door de organisatie na de keuze van de standplaats.

               Om deel uit te maken van de hall of PH’ame zijn er verschillende voorwaarden:

               • Het product of dienst moet duidelijk (ver)nieuw(end) zijn.
               • De exposant doet een schriftelijke aanvraag aan FARMA vzw voor een plaats in de hall of Ph’ame aan de hand van een korte beschrijving waarin duidelijk aangetoond wordt dat het over een (ver)nieuw(end) product of dienst gaat.
               • De raad van bestuur van FARMA vzw (bestaande uit 5 apothekers) beslist over de toekenning van de aanvraag.

               19.     Algemeen

               Indien door economische of politieke evenementen of enig ander geval van overmacht de tentoonstelling niet zou kunnen doorgaan, zullen de plaatsaanvragen zonder verhaal vernietigd worden. De inschrijvingsgelden zullen, na betaling van alle ondernomen uitgaven, verdeeld worden onder de exposanten, pro rata van de door eenieder gestorte sommen, zonder dat er aanspraak kan zijn van een expliciete overeenkomst, onder eender welke vorm of om eender welke reden ook, tegen het bestuur van FARMA vzw

               Worden beschouwd als gevallen van overmacht: brand, oorlog, natuurrampen, terreur en terreurdreiging, pandemie, handelingen van de overheid, alsook ieder ander geval van overmacht dat de bezetting van de standplaats of de organisatie van de beurs aanzienlijk moeilijker en/of onmogelijk maakt.

               Worden eveneens beschouwd als gevallen van overmacht: de beslissingen met betrekking tot de beurs door de eigenaar of de uitbater van het gebouw genomen, en die eveneens de bezetting van de standplaats of de organisatie van de beurs aanzienlijk moeilijker en/of onmogelijk maakt.

               De bepalingen, vermeld in “Algemene voorwaarden van Brussels Expo” en “Veiligheidsreglement Expo” (beide op te vragen bij FARMA vzw) van Expo, zijn eveneens van toepassing op de exposanten.

               De inrichters van de beurs behouden zich het recht om in alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, een beslissing te treffen waartegen geen beroep bestaat. De exposant verbindt er zich tevens toe de bepalingen vermeld in het PHARMANOLOGY dienstenpakket bij inschrijving te eerbiedigen. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

               Apr. Silas Rydant
               Directeur FARMA vzw
               Lange Leemstraat 187
               2018 Antwerpen 
               Tel: +32 (0)3 280 15 28
               silas.rydant@farmavzw.be

               Dhr. Pieter Goossens
               Beurscoördinator
               Lange Leemstraat 187
               B - 2018 ANTWERPEN
               Tel: + 32 (0)3 280 15 28
               pieter.goossens@pharmanology.be

               x